Etablering av batterifabrik

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik eftersom Skellefteå visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering av detta slag. Vi kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en attraktiv etableringsplats, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder, skolor och infrastruktur som kommer att behövas.

Här följer ett antal frågor och svar gällande framför allt Northvolts planerade etablering av en batterifabrik i Bergsbyområdet. Vi hoppas det kan vara till hjälp. Du kan alltid kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00 eller mejla: kundtjanst@skelleftea.se.

 

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt för att anmäla intresse för jobb.  Hur gör vi?
Om du vill söka jobba hos Northvolt, anmäl intresse på deras webbplats: northvolt.com/career

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt för att hjälpa till med rekrytering. Hur gör vi?
Northvolt kommer att anordna ett pitch-event i Skellefteå under våren där företag från kommunen och regionen kan komma och presentera sina tjänster.

Vi skulle vilja komma i kontakt med Northvolt gällande samarbeten i olika former, vara underleverantör etc. Hur gör vi?
Northvolt kommer att anordna ett pitch-event i Skellefteå under våren där företag från kommunen och regionen kan komma och presentera sina tjänster.

Jag skulle vilja komma i kontakt med Northvolt gällande pressfrågor. Hur gör jag?
För pressfrågor gällande Northvolt, kontakta press@northvolt.com

Hur ser tidsplanen ut från och med nu och fram till dess att fabriken står klar?
Northvolt har ambitionen är att sätta spaden i marken andra halvåret 2018 för den första fjärdedelen av fabriken i Skellefteå. Det som kan försena detta är miljötillståndet, men ambitionen är andra halvåret 2018. Det stora rekryteringsarbetet till fabriken i Skellefteå kommer att inledas under 2019. Den första delen kommer att vara klar i slutet av 2020 och då kommer den storskaliga produktionen att inledas. Sen kommer fabriken att byggas ut en del per år till 2023.

Vi skulle vilja etablera oss i närheten av fabriken, vilka tomter finns tillgängliga?
Kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 5) eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, så hjälper vi dig när det gäller tomtmark i industriområdet. 

Vi skulle vilja komma i kontakt med etableringsansvarig i Skellefteå kommun.
Kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 5), eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, så hjälper vi dig till rätt kontakt i hos kommunen.

Vilka övergripande planer finns för bostadsbyggande inför Northvolts etablering? Hur ska vi fixa alla  bostäder?
Skellefteå kommun har planer för bostadsbyggande där vi beräknar att bygga ca 1500 bostäder inom fem år. Planeringen av detta kan komma att revideras under 2018 och 2019 men inga beslut är fattade om det ännu.

Läs mer om planer för bostadsbyggande på sidan Skellefteå Växer: vaxer.skelleftea.se/

Vilka nya områden utpekas som möjliga för att bygga bostäder, alltså de som inte är planlagda i dagsläget?

I kartan nedan är de gula områdena exempel på områden som inte är planlagda, men i dagsläget tänkta som bostadsområden. Det kommer förmodligen att bli fler områden aktuella för bostadsbyggande, men de du ser i kartan är planerade enligt Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster).

Hur planerar kommunen för handel och samhällsservice kopplat till byggandet av batterifabriken? Vad finns i detaljplaner och vad finns inte planerat?

Skellefteå kommun arbetar idag med en översyn av den översiktliga planeringen för Skelleftedalen (Myckle – Skelleftehamn). Viss mark i närhet av området finns redan detaljplanerad, men mer måste till. Vad gäller handel, samhällsservice och bostäder ser vi stor påverkan även längre bort från området, i hela kommunen i stort sett. Skellefteå kommun vill växa längs stråk där det finns kollektivtrafik och annan nödvändig infrastruktur.

Hur ser planerna för Norrbotniabanan ut nu? Kommer den att byggas snabbare i och med Northvolts besked?

Det är regeringen som utifrån förslag från Trafikverket beslutar om den nationella transportplanen. Planen avgör när och hur stora medel som avsätts för att bygga Norrbotniabanan. Trafikverkets förslag är att 8 miljarder kronor satsas de kommande åren mellan Umeå och Skellefteå. Norrbotniabanan är viktig för Europa och hela Sverige, inte minst för att Sverige tillsammans med EU ska nå sina klimatmål.

Läs mer på sajten Skellefteå Växer

Kommer E4:an att dras om nu när Northvolt fattat beslut kring placering av batterifabrik?

Det är regeringen som utifrån förslag från Trafikverket beslutar om den nationella transportplanen. Planen avgör när och hur stora medel som avsätts för E4. Trafikverkets förslag är att omkring 1 miljard avsätts för satsningar på E4 mellan Skellefteå och Umeå. Förbifart Skellefteå ingår inte i trafikverkets förslag. I de övergripande planerna är målet att transportsystemen ska kännetecknas av effektiva transporter och en god samordning mellan olika typer av transporter, där resurssnåla resor prioriteras. En omdragning av E4 skulle bland annat innebära en effektivisering av den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan.

Läs mer på sajten Skellefteå Växer.

Ska kommunen bygga Torsgatans förlängning? När i så fall?

Detaljplanen gör det möjligt att verkställa den förlängning av Torsgatan till väg 372 som länge funnits med i kommunens översiktliga planering. Projekteringen av vägen är redan påbörjad. Exakt när vägen byggs i sin helhet beror dels på kommande etableringar, dels på överenskommelser  med Trafikverket angående anslutning till väg 372.

Vilka nya områden för fritidsverksamhet kommer att utpekas?

Industriområdet utgörs av skogsområden som delvis används för friluftsaktiviteter (cykling, skoter, skidåkning, hästar, promenader etc).  Av den anledningen har Skellefteå kommun inlett ett samarbete med berörda föreningar, främst Bergsbyns sportklubb, för att säkra att såväl tävlingslopp som vardagsrekreation kan fortsätta. I huvudsak kommer det att handla om nya anslutningar och passager för att komma runt industriområdet. Utöver detta utreds också insatser för att kompensera naturförlusterna, exempelvis återställning av Yttreviken och skydd av Kalkbrotten.

Jag är intresserad av att flytta till Skellefteå nu när Northvolt etablerar sig, var kan jag bo?
De närmaste fem åren planeras byggandet av 1500 bostäder och tomter i Skellefteå kommun. Det finns privata fastighetsägare runt om i kommunen och vi har ett kommunalt bostadsbolag, Skebo. Bostadsrätter och villor finns till försäljning hos mäklare och hemnet.se.

Kontakta gärna kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00, eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, om du har frågor kring boende.

Läs mer om planer för bostadsbyggande på sidan Skellefteå Växer: vaxer.skelleftea.se/

Är du intresserad av att flytta hit, läs mer på http://portal.skelleftea.se/flyttahit

När är detaljplanen klar?

Detaljplanen ska enligt beräkning antas av kommunfullmäktige 12 december. Därefter följer några veckors prövningstid då detaljplanen kan överklagas. Om den inte överklagas vinner planen laga kraft när prövningstiden gått ut, vilket beräknas ske precis efter årsskiftet. När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov sökas, vägar dras och fabriker byggas etc.

Vilka andra tillstånd behöver Northvolt?

Northvolts planer innefattar verksamhet som kommer att kräva ett flertal olika tillstånd. Förutom detaljplan samt mark- och bygglov krävs också  ett särskilt miljötillstånd. Northvolts planer innebär att de klassas som A-verksamhet och Sevesoanläggning. När det gäller A-verksamheter tas besluten av mark- och miljödomstolen.

Innan Northvolt kan ansöka om ett miljötillstånd  krävs samråd med de personer och verksamheter som kan beröras av den planerade fabriken. Ett centralt underlag för samrådet är den miljökonsekvensbeskrivning som företaget tar fram.

När samrådet är genomfört går det att söka miljötillstånd. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av de 12 Sevesoanläggningar som hittills finns i länet, exempelvis Rönnskär och Björkdalsgruvan.

Läs mer om Sevesolagstiftningen här: https://www.msb.se/Seveso.

Var kan jag hitta de senaste handlingarna om detaljplanen?

Här kan du läsa alla aktuella handlingar som berör planeringen av Bergsbyns industriområde: Planeringen av Bergsbyns industriområde.

När kan de börja bygga?

Northvolt har ambitionen är att sätta spaden i marken andra halvåret 2018 för den första fjärdedelen av fabriken i Skellefteå. Innan dess behöver alla nödvändiga tillstånd finnas klara.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om buller eller andra störningar under bygget?
Kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00, eller mejla kundtjanst@skelleftea.se, om du upplever någon form av problem under etableringsprocessen. 

Detaljplaner

Mer information om detaljplaner och planerat bostadsbyggande i anslutning till batterifabriken hittar du här.