Mer forskning för ett växande Skellefteå

20 november 2014

Under det senaste året har Skellefteå kommun bidragit till två nya doktorandtjänster vid LTU på Campus Skellefteå. Det är ett resultat av LTU:s och Skellefteå kommuns gemensamma målsättning att öka forskningen i Skellefteå. Något som ses som en viktig del i arbetet med att bli 80 000 invånare till 2030.

Forskarstuderande är ingenting nytt i Skellefteå. Uppskattningsvis finns det idag omkring 40 personer som kommer att avlägga en licentiat- eller doktorsexamen de närmaste åren i Skellefteå.  Idag jobbar dessa vid LTU och UmU på Campus, på Skellefteå lasarett, Skellefteå kommun eller ute i industrin. Antalet personer med forskarutbildning ökar vilket är viktigt att ta vara på.
 
– Vi vill att fler ska känna till att forskningen i Skellefteå är så pass omfattande. Forskningen är en förutsättning för att bedriva universitetsutbildning och är därför nödvändig för såväl utbildningarnas fortlevnad som för näringslivets utveckling. Därför vill vi se ännu fler doktorander baserade här. Tillsammans med LTU har vi gått ett steg längre än många andra kommuner och kunnat bistå med delfinansiering av de nya doktoranderna, säger Ingrid Thylin, avdelningschef för Samhällsutveckling på Skellefteå kommun.

Två av många
Förra hösten blev Ida Lindh antagen som doktorand i ämnet entreprenörskap och innovation vid LTU med placering i Skellefteå. Ida är nu inne på sitt andra år som doktorand och fokuserar bland annat på området entreprenöriellt lärande. Det handlar om att utveckla och stimulera elevernas förmåga att ta initiativ och omsätta idéer till handling, förmågor som blir allt viktigare i framtiden.

Nyligen presenterades också Peter Sundberg som ny doktorand i Skellefteå. Han kommer närmast från Skellefteå Kraft, där han arbetat som driftsingenjör inom pelletsproduktion. Han kommer att forska i förbränningsegenskaper hos pellets och ska dessutom ta fram ett så kallat bränsleindex. Den treåriga doktorandtjänsten finansieras av Skellefteå kommun och stiftelsen Rönnbäret.

Peter Sundberg anställs vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på sektionen Energiteknik. SP är Sveriges största forskningsinstitut och har en stor skara doktorander knutna till olika universitet runt om i landet. I Skellefteå har SP varit mest verksamt inom området trä, där de har en stark position. Med Peter Sundbergs doktorandtjänst kommer verksamheten även att omfatta energiområdet. Motivet till SP:s satsning i Skellefteå beror i stor utsträckning på att Skellefteå som stad ligger långt fram på området biogas och förnybar energi. En breddning av verksamheten innebär att större kompetens finns att tillgå lokalt, vilket gynnar både företag och offentlig sektor. 

Gunnar Landsell, rektors rådgivare vid LTU i Skellefteå, säger att det finns en tydlig koppling mellan forskning, utbildning och tillväxt. 
- Samverkan och nätverk är viktigt för att utveckla företag, organisationer och oss själva. De nya doktoranderna gör att vi nu kan samverka inom två nya forskningsområden och därigenom bidra till att kommunen växer och blir attraktivare. LTU har varit verksam i Skellefteå sedan 1976 och vi har tydligt sett att där vi har forskning och utbildning skapas tillväxt. 

Fler samarbeten
Ingrid Thylin menar att forskningen i Skellefteå har stor betydelse för arbetet med att bli 80.000 invånare till år 2030 .

– Vi kan tydligt se att de utbildningar och ämnen som saknat forskningsförankring i Skellefteå har blivit betydligt mer kortvariga än de som haft doktorander på orten. Det bekräftar betydelsen av forskare med placering här i Skellefteå. Satsningen känns helt rätt och är en viktig pusselbit för att vi ska kunna växa som stad.

Målsättningen är också att utöka antalet samarbeten mellan akademin och näringslivet.

– Det finns många exempel på bra samarbetsprojekt mellan företag och våra doktorander i Skellefteå. Men de skulle kunna vara många fler. Vi hoppas att denna satsning ska göra att näringslivet och akademin kommer närmare varandra, avslutar Ingrid Thylin.