Så kan centrum utvecklas till år 2030

14 april 2016

Skellefteå kommun presenterar nu på nytt ett förslag på hur centrum kan bli mer attraktiv och hållbart för fler skelleftebor. Planförslaget ger förutsättningar för 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser, fler mötesplatser, ökad handel, bättre tillgänglighet och utökat kulturliv.

En första version av planförslaget offentliggjordes i höstas. 32 synpunkter kom då in och de har arbetats in i förslaget som nu ställs ut igen. Sammanfattningsvis handlar planen om att skapa möjligheter för att förbättra stadsdelen. Förnyelse av torg, utveckling av gång- och cykelstråk och stärkt grönstruktur är viktiga pusselbitar för att få ett besöksvänligt centrum.

I planen föreslås bland annat konkreta åtgärder som behöver göras för att uppnå önskad utveckling av stadsdelen. Det är exempelvis mindre ombyggnader av gator och cykelbanor, som kommunen själv råder över. Annat är exempelvis byggande av resecentrum och ny E4, som kommunen inte rår över helt själv. Här beskrivs också insatser som kommer att ske fortlöpande under lång tid som exempelvis fler och förbättrade cykelparkeringar, parkeringshus och gatumöbleringar.

– Mycket av det som presenteras i planen är sådant som vi själva kan påverka och förbättra, men det kommer även att krävas ett stort engagemang hos fler aktörer och stärkt samordning oss emellan för att vi ska nå en önskad utveckling av stadsdelen, säger kommunalrådet Lorents Burman (S).

Den 18 april-13 juni pågår officiellt själva granskningsperioden då alla kan lämna synpunkter på planförslaget. Handlingarna kommer att finnas på kommunens webbplats: www.skelleftea.se/centralastan, på entréplan i Stadshuset och i kontorshuset Hjorten vid Trädgårdsgatan.

I höst förväntas kommunfullmäktige anta den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan.