Norrbotniabanan kommer allt närmare Skellefteå

03 augusti 2020

Planerna på hur Norrbotniabanans sträckning ska gå genom Skellefteå kommun kommer allt närmare en lösning.
Nyligen har ett samråd för de centrala delarna av Skellefteå hållits och synpunkter från allmänheten samlats in.
– Det är jättespännande att få vara delaktig, vi har alla känslan att kunna göra något för den framtida utvecklingen av Skellefteå och hela norrlandskusten, säger Maria Erlandsson, projektledare på Trafikverket.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Skellefteå kommun är 50 kilometer och består av tre järnvägsplaner: Ytterbyn-Grandbodarna, Grandbodarna-Södra Tuvan och Södra Tuvan-Skellefteå C med stationslägen i Bureå och Skellefteå.
Planerna har hunnit längst på sträckningen mellan Ytterbyn–Grandbodarna, som domineras av stora skogspartier fram till Bureå, där projektet i vintras var ute på granskning och det togs in synpunkter från allmänheten via samråd. Länsstyrelsen har nu godkänt miljökonsekvensbeskrivningen.
– För delen förbi Bureå, från Grandbodarna till Södra Tuvan har vi ett förslag klart och när vi får en godkänd miljökonsekvensbeskrivning, som utreds och godkänns av Länsstyrelsen, så kommer vi att gå ut på granskning med det här förslaget, säger Maria.
Alla berörda fastighetsägare kommer att få ett brev exakt hur varje fastighet blir påverkad av förslaget och har chans att tycka till.

Digitalt samråd

Den 27 maj stängde samrådsprocessen för delen som avser Skellefteås centrala delar.
Järnvägsplanen börjar vid Södra Tuvan, passerar över Skellefteälven och fortsätter in mot Risön. I höjd med Morön ansluter den nya järnvägen till Skellefteåbanans befintliga sträckning och fortsätter in mot Skellefteås centrum, där Skellefteå kommun planerar för ett nytt resecentrum. Järnvägsplanen slutar strax innan Klockarbergsvägen.
Allmänheten har nu kunnat lämna sina synpunkter på förslaget. På grund av smittorisken hölls samrådet istället digitalt berättar Maria:
– Vi försökte göra det bästa av situationen och visade både en inspelad presentation och en modell över området, vi har även skickat ut analogt material i form av kartor av de som är direkt berörda och där har vi även pratat i telefon med fastighetsägarna.
I stadshuset i Skellefteå hålls löpande utställningar gällande Norrbotniabanan.

Vad tycker du om reaktionerna från allmänheten?

– Jag tycker att vi har fått in bra synpunkter, det är ju en hel del som berör gång- och cykelvägar, olika passager och även bulleråtgärder. Buller har vi inte ett slutligt förslag på, det kommer vi att presentera under hösten. För de som är direkt berörda och där vi behöver lösa in husen är det såklart frågor kring ersättning och vilka tider när det blir aktuellt, säger Maria.
Den 19 mars beslutade regeringen att Trafikverket ska förbereda Norrbotniabanan för en byggstart, mellan Dåva och Skellefteå, redan 2023. Detta till skillnad från det som tidigare skrivits i den Nationella transportplanen, där byggstarten var satt till 2024. Norrbotniabanan beräknas vara färdig för trafik i Skellefteå 2030.
– Det känns jättespännande, vi kommer framåt i planeringen hela tiden och så här långt fram har projektet aldrig varit så det känns roligt, säger Maria.
Under hösten ska sträckan Grandbodarna–Södra Tuvan ut på granskning och delen genom centrala Skellefteå under våren 2021. Den planerade byggstarten håller än så länge, trots coronaläget.
– Det finns ingenting som tyder på att vi måste revidera tidsplanen i dagsläget, konstaterar Maria.