Skellefteå har alltid utvecklats. Från de första nybyggarna, via entreprenörer som sett potentialen i teknik och naturresurser, till de kreativa näringarnas triumfer, har den här platsen präglats av skaparkraft och nytänkande. Det har byggt Skellefteå.

Nu fortsätter bygget.

Nu investerar näringsliv och kommun miljarder i att skapa ett modernt, modigt och jämställt samhälle med plats för fler perspektiv. År 2030 ska Skellefteå ha 80 000 invånare.

Vi har bestämt oss för att växa.

Lyssna till avsnitt 1

Skellefteå has always evolved. From the first settlers and the entrepreneurs who saw potential in technology and natural resources, to the creative industries’ triumphs, this place has been characterized by creativity and innovation. This is what has built Skellefteå.

Now the expansion continues. Businesses and municipality are investing billions to create a modern, courageous and equal society with room for more diverse perspectives. In the year 2030 Skellefteå will have 80 000 inhabitants.

We have decided to grow.

Listen to section 1

Det innebär att du får vänja dig vid synen av lyftkranar ett bra tag framöver. 4 000 nya hem – småhus och lägenheter – ska byggas av privata aktörer och allmännyttan. 250 står snart klara och ytterligare 800 är planerade de närmsta åren.

Det nya Skellefteå måste erbjuda en helhet där livsmiljöer, utbud och infrastruktur samspelar med jobb och utbildningsmöjligheter.

Därför bygger vi det.

Lyssna till avsnitt 2

This means you’ll have to get used to the sight of construction cranes for a while. 4 000 new homes - houses and apartments - will be built by private operators and public housing. 250 are soon to be finished and another 800 are planned in the coming years.

The new Skellefteå must offer the whole package, where habitats, infrastructure and a range of leisure and entertainment interact with jobs and education opportunities.

So we’re building it.

Listen to section 2

Vi behöver en skola där barn och pedagoger utvecklas till sina bästa jag i miljöer som inspirerar till lärande och nyfikenhet. Därför byggs nu nya förskolor, skolor och gymnasieskolor för framtidens Skellefteå.

Vi behöver platser där vi utmanar våra kroppar och våra sinnen, där vi stärker våra kunskaper och bjuds in att experimentera och pröva nya vägar. Rum för nästa generations Steve Jobs och Marie Curies, Zlatans och Kallas.

Därför bygger vi det.

Lyssna till avsnitt 3

We need schools where children and educators are able to develop and become the best they can be, in environments that inspire learning and curiosity. Therefore new kindergartens, schools and high schools are being built to fit the future Skellefteå.

We need places where we can challenge our bodies and our minds, where we can strengthen our skills and be invited to experiment and try new ways forward. Rooms for the next generation of Steve Jobs and Marie Curies, Zlatans and Kallas.

So we’re building it.

Listen to section 3

Vi behöver mötesplatser där idéer, konst och nya upplevelser vågar utmana oss. Där musik, skratt och ord flödar och där insikter - och människor - får växa. Om några år står ett kulturhus klart mitt i centrum och längs älven växer nya sociala rum och fritidsmöjligheter fram.

Vi behöver fler ytor för att möta det starka trycket från etablerare inom handel, restaurang, tjänster och produktion som söker en plats här. För det utbud som 80 000 invånare efterfrågar.

Därför bygger vi det.

Lyssna till avsnitt 4

We need places where ideas, art and new experiences dare to challenge us. Where music, laughter and words flow and where insights - and people - can grow. In a few years a cultural center will be ready in the city core and along the river new social areas are growing with many recreational opportunities ahead.

We need more area to meet the strong demand from establishers of trade, restaurants and services that are looking for a place here. To fulfill the needs and wants of 80,000 inhabitants.

So we’re building it.

Listen to section 4

Vi behöver hela ekosystem av nya näringar där framtidens innovatörer och start-up-bolag, kreativa näringar och mötesindustri kan växa fram, skapa jobb och förverkliga idéer.

Därför bygger vi det.

Det är vi tillsammans som här och nu skapar Skellefteås framtid. Vi är näringslivet, kulturen, föreningarna och kommunen. Vi är nybyggarna. Vi är du och jag.

Lyssna till avsnitt 5

We need ecosystems of new sectors where future innovators and start-ups, The Creative industry and Meetings Industry can grow, create jobs and develop ideas.

So we’re building it.

All of us are creating Skellefteå’s future, right now. We are the businesses, the cultural life, the associations and communities, the municipality. We are the new settlers. We are you and I.

Listen to section 5

Ditt fönster är för litet.

Kan du göra det större?

↻ Rotera 90°